HE 94/2013 - Regeringspropositioner - FINLEX

Päävälittäjä svenska

SUOSITTELEE: PARAS CFD -MYYJÄ

5 §. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Pykälä vastaa direktiivin 78 artiklan 9 kohtaa. Toisin kuin 9 §, jonka mukaan sekä markkinoinnin kohteena olevien sijoittajien että sijoituksen jo tehneiden sijoittajien saatavilla tulee pitää olennaiset ja riittävät tiedot, pykälässä mainitut tiedot tulee antaa vain sellaisille sijoittajille, jotka ovat tehneet vaihtoehtorahastoon sijoituksen. Pykälän tarkoittamasta tiedonantovelvollisuudesta säädetään täsmällisemmin komission delegoidun asetuksen 658 artiklassa.

Pohjola Pankista valtion maksujen uusi päävälittäjä

Pykälä viittaa toiseksi rahanpesulain 97 §:n säännökseen rahanpesun ilmoitusrikkomuksesta. Siitä voidaan tuomita sakkoon se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta jättää tekemättä rahanpesuilmoituksen, paljastaa tällaisen ilmoituksen tekemisen sille, johon epäily kohdistuu tai muulle henkilölle, taikka jättää täyttämättä säädetyn selonottovelvollisuutensa eikä sen vuoksi havaitse ilmoitusvelvollisuutensa olemassaoloa.

Tilastokeskus - Luokitukset - Kuntasektorin

Valitse. Konttorin yhteystiedot. Yhteyshenkilö Sivuston ohjeet. Yhteystiedot Посмотрите твиты по теме «#työtapaturmat» в Твиттере. #Sote-alalla #työtapaturmat ovat lisääntyneet. Tapaturmia syntyy mm. liikkumisen yhteydessä (esim. liukastuminen), taakkoja..

Annanin valitsema Kenia-välittäjä vetäytyi tehtävästä

Muihin lakeihin ehdotettavat muutokset perustuvat pyrkimykseen säännellä kotimaisia ja ulkomaisia sijoitusrahastoja ja vaihtoehtorahastoja sekä rahastoyhtiöitä ja vaihtoehtorahastojen hoitajia mahdollisimman yhdenmukaisesti. Tämän vuoksi käsitteistöä on pyritty yhtenäistämään ja ehdotettu muutettavaksi niitä lakeja, joissa tasavertaiset kilpailunedellytykset ovat sitä edellyttäneet.

Kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahaston säilytysyhteisöstä säädetään 75 luvun 9 §:ssä.

Edellä 687 b §:ssä tarkoitetun ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliikkeen jäsenyydestä sijoittajien korvausrahastossa säädetään sijoituspalvelulain 66 luvun 68—75 §:ssä.

Mitä tässä laissa säädetään ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeestä, sovelletaan sijoituspalvelulain 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettuun Suomeen sijoittautuneeseen ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen ulkomaiseen sidonnaisasiamieheen.

Finanssivalvonnan tehtävänä on lisäksi muun muassa seurata ja arvioida finanssimarkkinoiden ja finanssimarkkinoilla toimivien muun toimintaympäristön ja muiden yleisten toimintaedellytysten kehitystä, tehdä aloitteita finanssimarkkinoita koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja muista tarvittavista toimenpiteistä sekä osallistua lainsäädännön valmisteluun. Lisäksi Finanssivalvonnan tulee edistää niiden finanssimarkkinoilla toimivien ohjaus- ja valvontajärjestelmien luotettavuutta, joiden taloudellista asemaa Finanssivalvonta valvoo.

8 §. Toimiluvan peruminen ja toiminnan rajoittaminen. Pykälä vastaa direktiivin 66 artiklaa ja siinä on käytetty sijoituspalvelulain 8 luvun 9 §:ssä omaksuttua lainsäädäntötekniikkaa. Ennen luvan perumista Finanssivalvonnan tulee selvittää syyt sille, miksi toimintaa ei ole aloitettu 67 kuukaudessa luvan myöntämisestä tai harjoitettu edellisen kuuden kuukauden aikana. Erilaisista toimintamalleista johtuu, että vaihtoehtorahastojen hoitajilla voi olla aktiivista toimintaa esimerkiksi varojen keräämiseksi ja vaihtoehtorahaston perustamiseksi, vaikka ne eivät vielä harjoittaisi salkunhoitoa tai riskienhallintaa. Koska vaihtoehtorahaston markkinointi edellyttää toimilupaa, ei sitä tulisi tällaiselta toimijalta perua.

Ehdotettu laki vaihtoehtorahastojen hoitajista perustuu rakenteeltaan sijoituspalvelulaissa omaksuttuihin ratkaisuihin. Sijoituspalvelulaki on EU-säädöksiin perustuvaa tuoretta lainsäädäntöä, joka on huolella valmisteltua ja laajalti sovellettua. Se on lain soveltamisen kannalta hyvä rakenteellinen esikuva ehdotetulle laille, vaikka poikkeaakin sisällöltään vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevasta sääntelystä.

Esityksen lähtökohtana on nykyisen elinkeinolupajärjestelmän säilyttäminen sijoitusrahastotoiminnassa ja sen ulottaminen sijoitusrahastotoimintaa läheisesti muistuttavaan vaihtoehtorahastojen hoitamiseen. Tämä on välttämätöntä paitsi edellä mainittujen yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi myös EU:n arvopaperimarkkinoita koskevan lainsäädännön vaatimusten johdosta.

ALOITA KAUPANKÄYNTI KRYPTOVALUUTASSA

Jätä kommentti