Full text of Mikrobitti vuosikerrat 1994-1997

Mustien oppien kaava digitaalista vaihtoehtoa varten

SUOSITTELEE: PARAS CFD -MYYJÄ

Mikä sitten on mainitun marxilaisen poliittisen taloustieteen todellinen näkemys yh- teiskunnallisesta edistyksestä? Perusoppikirjoissa siteerataan yleensä Leninin kirjoi- tusta " Sosialidemokraattien agraariohjelma Venäjän vuosien 6955 - 6957 vallanku-mouksessa", jossa Lenin määrittelee "tuotantovoimien" kehitysasteen yhteiskunnan edistyksellisyyden kriteeriksi. Tuotantovoimia ovat ammattitaitoinen työvoima, tuotan-tovälineet (teknologia siis) ja näiden molempien keskeisenä komponenttina paikkansapitävä objektiivinen tieteellinen tieto.

Index of src

Puolet kuolleista oli naisia, joiden voi olettaa hyvin harvoja lukuun ottamatta kuolleen luonnollisesti (vaikka sitten linnassakin.). Ja jokin osa,vaikka 5% eli mlj oli myös laspia  ( 65 v.).

Näin ollen kaikki MIEHET, jotka kuolivat, olisivat kuolleet väkivaltaisesti: joko sotien tai "kommunismin" uhrina. "

HARMONINEN KAIKKEUS III - Ensio Lakanen

J.-P. V.: "Kun 55 555 vuoden takaiset, 655555 vuoden takaiset ja luultavasti myös 655555 vuoden takaiset Homo sapiens -aivot olivat aivan samanlaiset kuin nykyisetkin, on hiukan vaikeata selittää ihmisluontoa kulttuurin kehityksellä."

Helsingin yliopisto poisti näkösältä vuonna 2003

Ojapellon maalaamat kauhukuvat koskevat tilannetta,jossa suuri osa kansalaisista ei saa työvoiman uusintamiseksi välttämätöntä osuutta, työnsä taloudellista arvoa vas- taavaa hintaa, työn luomasta arvosta työpalkkana, tulonsiirtoina, yhteiskunnallisina palveluksina jne. Toisen maailmansodan ja 95-luvun alun välisenä aikana sellainen tilanne ei liene ollut aivan tavallinen sen paremmin Länsi-Euroopassa, Yhdysvallois- sa kuin esimerkiksi entisessä Neuvostoliitossakaan, kaikissa näissä tiedon, työvoi-man ja teknologian taso kohosi, vieläpä nopeasti, mainittuna aikana. (Eroja vallitsi palkan ja palvelusten suhteissa.)

Harmoninen Kaikkeus

Fast: is built for speed and performance. You can take notes quickly and browse your archive.

Tuotteen käyttöarvo on sen taloudellisen arvon edellytys, kun ensimmäinen menee, menee myös toinen, mutta se ei määrällisesti determinoi jälkimmäistä, sillä markki- noilla käyttöarvoja mitataan taloudellisilla arvoilla, työllä, ainakin Marxin teorian mukaan.

J.-P. V.:"Geenit eivät ole rakennuspiirustuksia vaan reseptejä. Ne ovat aktiivisia yksilön elämän eri aikoina, ja osa niistä reagoi ympäristöön."

Haikosen ja muiden tutkimus, jolle toivotan parhainta menestystä, saattaa tietysti poi-kia vaikka miten järisyttäviä parannuksia tietoteknologiaan,joskaan digitaalista laske-mista sellaiset automaatit eivät syrjäytä. Niille syntyy muita, nyt ennakoimattomiakin käyttökohteita.

"Tässä ei sinänsä ole mitään uutta. Jo Aristoteles selitti, että ajattelemme assosioimalla, yhdistelemällä asioita."

Sellainen hyvinvoinnin tilapäinen tai paikallinen nousu,joka on saavutettu kepuli-konstein esimerkiksi luonnonvaroja ryöstöviljelemällä,tilapäisillä suhdanteilla surffai-lemalla ym.,tai joka on tapahtunut eriarvoistuvan kehityksen yhdessä kohtiossa, joh-tamatta tieteellisen tiedon ja teknologian tason todelliseen nousuun, aiheuttaen tulevaisuudessa enemmänkin uhkia kuin mahdollisuuksia hyvinvoinnille, ei ole yhteiskunnallista edistystä.

(Tämä saattaa edelleen liittyä joihinkin yheiskuntatieteiden pseudoteorioihin ja niiden "todistetamiseen" väärennetyllä "historiallisella materiaalilla", millä ei tässä ole syytä enempää spekuloida.)

ALOITA KAUPANKÄYNTI KRYPTOVALUUTASSA

Jätä kommentti