Elena Tcyvkunova & Alena Zaitceva LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Markkinoiden perustamisen perusstrategia

SUOSITTELEE: PARAS CFD -MYYJÄ

Niin ollen puheet maatalousyhteiskunnasta, teollisesta yhteiskunnasta ja tietoyhteiskunnasta on ymmärrettävä kielikuviksi. Kielikuvat ovat havainnollisia ja auttavat oivaltamaan, mutta niistä ei todellisuudessa voi johtaa uutta tietoa. Siten esimerkiksi se kysymys, ovatko tietoyhteiskunta ja kansalaisyhteiskunta toisensa pois sulkevia tavoitteita, ei ole rationaalinen, vaikka kysymys on poliittisista ja kulttuurisista syistä erittäin tärkeä.

Jussi Kylliäinen DESIGNTECH OY:N LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Tämä vaikutus oli niin vahva, että kun Ranska ja Englanti jäivät ensimmäisestä maailmansodasta voittajina valtaan, suhteet Ranskan sotilasakatemioihin ja etevään insinööritieteiden opetukseen (Ponts et Chaussées teräsbetonitekniikka) oli luotava tyhjästä talonrakennustekniikka haki sitkeästi vaikutteensa Saksasta samoin kuin arkkitehtuuri. Yhäkin Yhdysvalloissa talot rakennetaan yleisesti muototeräksestä mutta Suomessa pilari – laatta –periaatteella.

Avaa tiedosto - Theseus

Jos kulttuurissa ilmiantamista salaiselle poliisille pidetään velvoittavana sääntönä, se näkyy katukuvassa, kuten sosialistisissa maissa suuren osan viime vuosisataa. Jos ilmiantamista pidetään yleensä halveksittavana tekona, sekin näkyy katukuvassa ja ihmisten asennoitumisessa. Itse asiassa oikeusvaltioissa ei ole yleistä velvollisuutta ilmoittaa rikkomukset poliisille eikä myöskään normia, joka velvoittaisi siirtämään riidat viranomaisten ratkaistavaksi. Päinvastoin ihmisten arvellaan monissa tapauksissa osaavat itse parhaiten arvioida etunsa ja velvollisuutensa, ja etenkin viime aikoina sovittelu on tullut sekä riita- että rikosasioissa oikeudenkäynnin arvokkaaksi vaihtoehdoksi.

Digitaaliongelma - Jukka Kemppinen

Puhe informaatioteollisuudesta tai tietoteollisuudesta on ylimalkaista. Se on kuin puhuisi kaivosteollisuudesta yhtenä, erittelemättömänä kokonaisuutena. Kaivannaisia on monenlaisia ja niitä myydään monessa muodossa: malmina, rikasteena, metalleina ja prosessoituina aineina, valmisteina. Ruotsista saatiin rikasta rautamalmia jo keskiajan lopulla se jalostettu tuote, joka vaikutti toisen maailmansodan lopputulokseen, oli kuulalaakeri.

Tämä puolestaan johtaa päättelemään, että ns. digitaalinen talous on suorastaan avainasemassa. Jos teknologia on välttämätön ydin, institutionaalinen organisaatio on kestävän markkinakehityksen välttämätön ehto.

Toimihenkilöt eivät siis edelleenkään omista yhtiön tuotteita, mutta heille on järjestelty merkittävä osuus yhtiön pääomasta – siinä mielessä merkittävä, että nämä osuuden voivat merkitä miljoonien tai jopa kymmenien miljoonien eurojen vuosituloa.

Hakuteoksen kuten sanakirjan tai tietosanakirjan hakusana-artikkelit ovat itsenäisiä. Kirjan tai kirjoituksen kappaleet eivät ole itsenäisiä. Siis kirja ei ole tietokanta, vaikka se olisi esimerkiksi yli tuhatsivuinen tekijänoikeuden käsikirja. Luultavasti sitä vastoin kommentaari on itsenäinen, koska kutakin lain pykälää seuraa tuon pykälän selitys.

Arvoketjuajattelu vakiintui liiketaloustieteissä 6985-luvulla kuvauksena tuotteen tiestä ideasta kuluttajalle sen matkalla saamaa lisäarvoa (added value) seuraten. [676] Arvoketjun rinnalle on etenkin teknologisia innovaatioita kuvattaessa noussut ”arvoverkko”, jonka taustalla on graafiteorian malli solmukkeista ja niitä yhdistävistä voimista.

Menneisyyden voi jakaa kaupankäynnin aikakauteen, teollisiin vallankumouksiin ja informaation vallankumoukseen. Näin on usei tehty. Kaupankäynti on melkein sama asia kuin alkava korkeakulttuuri – maanviljely ja karjanhoito. Työnjaotta ei edetä.

Sekatyyppisyydestä johtuu ainakin tämä seuraamus: oikeustoimen sanominen lisenssiksi ei sinänsä johda juuri mihinkään oikeuksien eikä vastuiden kannalta. Asia on tärkeä. Jos oikeustoimi on maanvuokrasopimus tai huoneenvuokra, koko joukko seuraamuksia ja mahdollisuuksia laukeaa välittömästi. Jos oikeustoimi on asiamiehen tehtävä, lain ja oikeuskäytännön mukaan on selvää, että asiamieheksi ryhtyneen on huolehdittava tunnollisesti haltuunsa saamastaan omaisuudesta, varoista ja asiakirjoista ja hänen on pystyttävä vaadittaessa tekemään tilitys. Tämä velvollisuus ei missään tapauksessa rajoitu asianajajiin tai liikkeenharjoittajiin.

Itsenäisyys on oleellinen määre myös siksi, että ilman sitä suuri osa tietokoneohjelmista olisi tietokantoja. Ne muodostuvat toisiinsa liittyvistä käskyistä, viittauksista ja funktioista, jotka puolestaan viittaavat konekielisiin numerojonoihin. Ne eivät ole itsenäisiä, koska ne täyttävät tehtävänsä vain kokonaisuuksina. Siksi tietokantaohjelma ei ole tietokanta, vaan tietokoneohjelma ja sellaisena ehkä tekijänoikeuden, mutta ei luettelosuojan kohde. Tietokannalla käsitellyt ilmiöt, joita ammattikielessä nimitetään joskus ”instansseiksi”, toisin sanoen informaatioyksiköt, ovat tietokantaohjelmaan syötettyä sisältöä, joka voi muodostaa tietokannan. Tämän ajattelutavan kannalta on keskeistä, että itsenäiset informaatioyksiköt voidaan noutaa tietokannasta.

ALOITA KAUPANKÄYNTI KRYPTOVALUUTASSA

Jätä kommentti