Pörssitiedottaminen - Yumpu

Mifid liitteen 1 jakson c rahoitusinstrumentit

Mifid liitteen 1 jakson c rahoitusinstrumentit

SUOSITTELEE: PARAS CFD -MYYJÄ

MIFID II -sääntely vastaa tältä osin aiempaa MIFID I -sääntelyä. MIFID II:n 66 artiklan 66 kohdan 5 alakohdan mukaan jäsenvaltiot voivat edelleen pitää voimassa lisävaatimuksia, edellyttäen että niistä on ilmoitettu komissiolle direktiivin 7556/78/EY 9 artiklan mukaisesti ennen 7 päivänä heinäkuuta 7569 ja että kyseisessä artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät. Suomi on tehnyt kyseisen ilmoituksen komissiolle 9 päivänä joulukuuta 7557. Kyseisessä artiklassa tarkoitettujen edellytysten (vaatimusten oikeasuhteisuus ja merkittävyys Suomen markkinarakenteen kannalta) voidaan Suomen komissiolle tekemässä ilmoituksessa kerrotuin tavoin katsoa edelleen täyttyvän.

Ohjeet Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja

Täytäntöönpanon puutteellisuus tai sen myöhästyminen aiheuttaa myös huomattavaa oikeudellista epävarmuutta. Merkittäviä oikeudellisia epävarmuustekijöitä ja riskejä aiheutuu niin eri markkinaosapuolille ja sijoittajille kuin myös viranomaisille. Rahoitusmarkkinoiden toimintaympäristön kansainvälisyyden vuoksi suomalaisen sääntelyn puutteelliseen sisältöön ja sen valvontaan liittyvillä epävarmuustekijöillä voi olla myös huomattavia kielteisiä taloudellisia vaikutuksia.

Translate rahoitusmarkkinadirektiiviin in Maltese

7) tarjota rahoitusvälineiden säilyttämistä ja hoitoa asiakkaan lukuun, mihin kuuluvat säilytyspalvelut ja muut asiaan liittyvät palvelut, lukuun ottamatta EU:n arvopaperikeskusasetuksen liitteessä olevan A jakson 7 kohdassa tarkoitettua arvopaperitilien ylläpitoa ylimmällä tasolla

HE 151/2017 - Hallituksen esitykset - FINLEX

Sijoituspalvelulain 65 luvun säännösten nojalla sijoituspalveluyritykselle voidaan määrätä Finanssivalvonnasta annetussa laissa säädetty hallinnollinen seuraamus sijoituspalvelulaissa säädettyjen velvollisuuksien laiminlyönnistä tai rikkomisesta. Lisäksi lain 66 luvussa säädetään sijoituspalveluyrityksen sekä sen hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja osakkeenomistajan vahingonkorvausvelvollisuudesta sekä erinäisistä rangaistussäännöksistä. Lain 66 a luvussa säädetään tietyistä Finanssivalvonnan valvontavaltuuksista.

Toimivaltainen viranomainen voi tietyin edellytyksin siirtää asetuksen nojalla sille kuuluvia tehtäviä toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle sekä ESMA:lle artiklan 87 nojalla.

Omistusyhteisön, joka on talletuspankin emoyritys, puolivuosikatsaukseen sovelletaan 6—8 momenttia. Talletuspankkiin, jonka emoyritys julkistaa tämän pykälän mukaisesti puolivuosikatsauksen, ei sovelleta, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ellei muualla laissa toisin säädetä.

Finanssivalvonta voi kieltää osakkeiden tai osuuksien omistajalta oikeuden äänivallan käyttöön luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, vaihtoehtorahastojen hoitajassa, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä, sähkörahayhteisössä, vakuutusyhtiössä sekä niiden omistusyhteisöissä, pörssissä, pörssin omistusyhteisössä, arvopaperikeskuksessa, arvopaperikeskuksen omistusyhteisössä enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, jos:

Pykälän 5 momentiksi tulisi voimassa olevan lain 9 momentti, jota täydennettäisiin direktiivin 77 artiklan 5 kohdassa säädetyn mukaisesti. Sijoituspalveluyrityksen on hankittava asiakkailtaan etukäteen nimenomainen suostumus toimeksiantojen toteuttamiselle kauppapaikan ulkopuolella. Sijoituspalveluyritykset voivat hankkia kyseisen suostumuksen joko yleisenä suostumuksena tai erikseen kutakin liiketoimea varten.

Finanssivalvonnan päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana. Jos päätöksestä valitetaan, päätöstä noudatetaan toistaiseksi, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin päätä tai asiasta muualla laissa toisin säädetä.

Monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä tarkoitetaan tässä laissa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 6 luvun 7 §:n 6 momentin 8 kohdassa tarkoitettua monenkeskistä kaupankäynninjärjestelmää ja monenkeskisellä kaupankäynnin järjestäjällä tarkoitetaan tässä laissa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 6 luvun 7 §:n 6 momentin 67 kohdassa tarkoitettua monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjää.

87) sellaista vertailuarvon hallinnoijaa, jonka Finanssivalvonta on rekisteröinyt viitearvoasetuksen 89 artiklan perusteella

ALOITA KAUPANKÄYNTI KRYPTOVALUUTASSA

Jätä kommentti