HE 43/2007 | EDILEX

Johdanto optiokauppaan pdf

SUOSITTELEE: PARAS CFD -MYYJÄ

Momentissa ehdotetuilla suhteellisen väljillä luonnehdinnoilla on tarkoitus mahdollistaa se, että arvopaperimarkkinoiden eri osalohkojen ominaispiirteet, rakenne, organisoitumis- ja toimintatavat sekä muut käytännön tarpeet voidaan arvopaperimarkkinoita kehitettäessä ottaa joustavasti huomioon ilman lainsäädännön muutoksia. Ehdotuksella edistetään arvopaperimarkkinoiden kunkin osalohkon mahdollisuuksia kehittyä sen omien luontaisten edellytysten mukaisesti. Ehdotuksella mahdollistetaan lainsäädännön ja itsesääntelyn intensiteetin ja sisällön joustava vaihtelu muun muassa osake- ja velkakirjamarkkinoiden välillä.

HE 184/2001 - Hallituksen esitykset - FINLEX

Hakemus selvitysyhteisön toimiluvan myöntämisestä, selvitysyhteisön sääntöjen ja tappionjakosopimuksen vahvistamisesta, vaikutusvaltarajoituksesta annettavasta poikkeuksesta sekä selvitysosapuolen oikeuksien myöntämisestä voidaan ottaa käsiteltäväksi jo ennen lain voimaantuloa. Näitä hakemuksia koskeva päätös voidaan niin ikään tehdä ja ryhtyä muihinkin lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin ennen lain voimaantuloa.

LI I K E T A L O U S TUTKINTOTYÖRAPORTTI. SÄHKÖINEN

9) miten ja millä perusteilla arvopaperinvälittäjän ja meklarin oikeudet myönnetään ja peruutetaan,

Toimitus maksua vastaan -periaatteen toteuttaminen saattaa vaatia, että selvitysyhteisöllä on suora yhteys maksujenvälitysjärjestelmään. Maksut voidaan toteuttaa kuitenkin myös likvideillä maksuvälineillä, kuten sekeillä. Jos kaikilla selvitysosapuolilla on suora tai välillinen pääsy keskuspankin ylläpitämään maksujenvälitysjärjestelmään, saatetaan maksut suorittaa tässä järjestelmässä säännöksen tarkoittamalla tavalla. Tällöin kuitenkin edellytetään, että maksut ovat lopullisia ja peruuttamattomia.

5) sijoituskohteiden hoitamista sellaisen asiakaskohtaisen sopimuksen nojalla, jossa toimeksisaajalle on annettu päätösvalta (omaisuudenhoito).

8) vakuutustoimintaa harjoittavien yhteisöjen osakkeet ja osuudet, jos sijoituspalveluyritys omistaa yli yhden kymmenesosan tällaisen yhteisön osakkeista ja osuuksista, samoin kuin tällaisilta yhteisöiltä olevat saamiset, jos saamisilla on huonompi etuoikeus kuin muilla sitoumuksilla.

Esitykseen sisältyvillä markkinoiden sisäistä kilpailua edistävillä toimilla voidaan yleisesti arvioida olevan sijoittamisen kustannuksia vähentäviä vaikutuksia kilpailun lisääntymisen kautta. Tästä hyötyisivät niin liikkeeseenlaskijat, ammattimaiset sijoittajat kuin piensijoittajatkin. Kilpailuvaikutusten toteutuminen toivotulla tavalla edesauttaisi vaihdantaa, mikä voi alentaa sijoittamiseen liittyviä niin sanottuja likviditeettikustannuksia.

6 §. Valvonta. Pykälän 9 momentissa ehdotetaan otettavaksi huomioon maakaasumarkkinoita koskevan lainsäädännön muutokset. Ehdotuksen mukaan rahoitustarkastuksen olisi ennen maakaasuun perustuvien optioiden ja termiinien kaupankäyntiä koskeviin pykälän mukaisiin toimenpiteisiin tai tällaisen päätöksen tekoa kuultava sähkö- ja maakaasumarkkinaviranomaista, jos päätöksellä olisi ilmeisesti olennaista vaikutusta maakaasumarkkinoiden toimintaan, toimitusvarmuuteen tai maakaasumarkkinalain nojalla järjestelmävastuuseen määrätyn yhteisön toimintaan, jollei asian kiireellisyydestä muuta johdu.

Markkinariskillä tarkoitetaan sijoituspalveluyrityksen ja luottolaitoksen liiketoiminnassaan ottamaa riskiä, joka sisältää positio-, osapuoli-, selvitys- sekä valuutta- ja korkoriskit. Kunkin riskin laskemisesta on direktiivissä yksityiskohtainen liite. Markkinariskiä koskevien vaatimusten lähtökohta on, että vaatimus sijoituspalveluyrityksen ja luottolaitoksen omista varoista kasvaa, jollei sijoituspalveluyrityksen ja luottolaitoksen perustamispääoma riitä kattamaan sen ottamia markkinariskejä. Koska direktiivissä käytetty riskin käsite sisältää paitsi luottoriskin myös muun muassa erilaiset arvopaperisijoituksiin liittyvät riskit, se on olennaisesti laajempi kuin luottolaitoksia koskevissa voimassa olevissa direktiiveissä.

Pykälän 7 momentin mukaan tunnistamis- ja säilyttämisvaatimus koskee myös muita kuin pysyväisluontoisia asiakkaita. Vaatimus voi siten koskea yksittäisiä toimeksiantajia, joiden liiketoimet liittyvät esimerkiksi arvopaperikauppaan tai omaisuudenhoitoon. Rahamäärältään alle 85 555 markan suuruista yksittäistä liiketointa vaatimus ei kuitenkaan koske, ellei rajaa saavuteta useina erillisinä ilmeisesti toisiinsa kytkeytyvinä toimina. Ehdotettu markkamäärä vastaa rahanpesudirektiivissä edellytettyä 65 555 ecua.

Oma Edilexin pääsivu n alareunasta löydät organisaatiosi yhteyshenkilön nimen, sähköpostisosoitteen ja puhelinnumeron. Edilexin oikean yläreunan Oma edilex -palkista löydät yhteyshenkilön nimen. Edilexin asiakaspalvelu palvelee myös kaikissa tilaamiseen ja käyttäjätietoihin liittyvissä asioissa.

ALOITA KAUPANKÄYNTI KRYPTOVALUUTASSA

Jätä kommentti